Wpis z serii „Matura z Informatyki w języku python”. W tym materiale pokażemy rozwiązania do zadań z matury z roku 2021. Przeanalizujemy treść zadania 5 oraz rozwiązania krok po kroku.

Poprzednie matura z informatyki python zadanie 4  można znaleźć tutaj

Wstęp do zadań z matury z Informatyki 2021 w języku Python

 

 

Zadania z matury z Informatyki z 2021 roku można znaleźć pod tym linkiem. Będzie to część 2 matury, która skupia się na części programistycznej. 

Poprzednie matura z informatyki python zadanie 4  można znaleźć tutaj

Zadanie 5 – Wodociągi

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane
o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku
wodociagi.txt. Pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym, a dane rozdzielono
średnikami. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego
jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości
zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa
się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy
miasta. Każdy kod jest unikatowy.

Fragment pliku wodociagi.txt:
KodKlienta;I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X;XI;XII
0000103WIL;6;6;6;9;6;15;12;12;12;6;9;6
0000403BEM;6;3;9;9;12;15;15;15;9;6;3;9


Korzystając z powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj
podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki5.txt. Odpowiedź do każdego
zadania poprzedź numerem tego zadania.

Zadanie 5.1

Utwórz zestawienie zawierające pięciocyfrowe numery 10 klientów, którzy w ciągu roku
zużyli w swoim gospodarstwie domowym średnio najwięcej wody na jedną osobę, oraz ich
średnie zużycie wody na jedną osobę. Średnioroczne zużycie wody na jedną osobę zaokrąglij
do dwóch miejsc po przecinku.
Zestawienie, zawierające numery klientów i średnie zużycie wody na jedną osobę, uporządkuj
nierosnąco według średniej.

Rozwiązania

Z opisu zadania widzimy, że będziemy tutaj dużo operować na danych oraz ich wzajemnych zależnościach, jedną z lepszych bibliotek w tej kwestii w języku python jest biblioteka PANDAS (o której szeroko można się zapoznać korzystając z darmowego na naszej stronie PANDAS Tutorial.

import pandas as pd
data = pd.read_csv('2021_Dane_PR2/wodociagi.txt',sep=';',header='infer')
data.head()

Wczytując dane bezpośrednio do dataframe otrzymamy taki widok tabeli:

  KodKlienta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 0000104WIL 10 10 5 8 14 18 21 17 10 9 4 10
1 0000201ZOL 2 2 1 3 3 4 4 4 2 2 2 2
2 0000302MOK 4 4 2 6 5 7 10 8 4 6 3 3
3 0000402MOK 3 3 3 5 4 7 9 7 4 6 2 2
4 0000503BIE 7 3 7 8 7 10 13 10 6 9 7 7

 

Widać, że brakuje nam kilku danych oczekiwanych przez zadanie, które wynikają z Kodu Klienta, dodajmy je kolejnymi instrukcjami, rozdzielając dane z kolumny KodKlienta za pomocą funkcji .str oraz indeksowanie kolejnych części tekstu. Pierwsze 5 znaków to numer klienta, kolejne 2 to ilość osób, a kolejne 3 to dzielnica.

data['numer_klienta']=data['KodKlienta'].str[:5]
data['ilosc_osob']=data['KodKlienta'].str[5:7].astype('int')
data['dzielnica']=data['KodKlienta'].str[7:10]
data.head()

Dzięki czemu mamy już widoczne wszystkie dane oczekiwane przez zadanie na początku (funkcja head() , pokaże nam pierwsze 5 rekordów)

  KodKlienta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII numer_klienta ilosc_osob dzielnica
0 0000104WIL 10 10 5 8 14 18 21 17 10 9 4 10 00001 4 WIL
1 0000201ZOL 2 2 1 3 3 4 4 4 2 2 2 2 00002 1 ZOL
2 0000302MOK 4 4 2 6 5 7 10 8 4 6 3 3 00003 2 MOK
3 0000402MOK 3 3 3 5 4 7 9 7 4 6 2 2 00004 2 MOK
4 0000503BIE 7 3 7 8 7 10 13 10 6 9 7 7 00005 3 BIE

 

Przystępując do sedna zadania, musimy policzyć średnie zużycie roczne na osobę. W takim razie będziemy potrzebować informację o tym jakie było roczne zużycie czyli sumę wartości z każdego miesiąca dla każdego klienta podzieloną przez wartość w kolumnie ilość osób. Dodamy sobie kolumnę 'roczne_zuzycie’ które będzie przechowywać sumę wszystkich miesięcy oraz dodamy kolumnę 'srednie_na_osobe’ która będzie przechowywać wartości potrzebne do rozwiązania tego zadania. Na końcu przefiltrujemy po tej kolumnie i wyświetlimy pierwsze 10 wierszy które jest naszą odpowiedzią.

data['roczne_zuzycie'] = data.I + data.II + data.III + data.IV + data.V + data.VI+data.VII+data.VIII+data.IX+data.X+data.XI+data.XII
data['srednie_na_osobe']=data['roczne_zuzycie']/data['ilosc_osob']
data['srednie_na_osobe']=data.srednie_na_osobe.round(2)

data_5_1 = data.sort_values(by='srednie_na_osobe', ascending=False)
data_5_1[:10]
  KodKlienta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII numer_klienta ilosc_osob dzielnica roczne_zuzycie srednie_na_osobe
7934 0793503REM 7 7 9 12 12 15 19 13 8 8 5 9 07935 3 REM 124 41.33
5079 0508003URU 7 8 7 8 11 14 19 13 9 8 7 9 05080 3 URU 120 40.00
644 0064504WIL 9 9 11 14 12 19 24 17 12 13 10 9 00645 4 WIL 159 39.75
8089 0809004PRA 10 9 9 14 15 19 22 15 12 13 11 9 08090 4 PRA 158 39.50
5737 0573803WLO 7 6 7 12 12 13 16 13 10 9 6 7 05738 3 WLO 118 39.33
8348 0834905WES 12 12 12 15 17 25 29 19 17 14 11 13 08349 5 WES 196 39.20
8849 0885004BIA 8 8 9 14 15 18 22 16 14 13 9 10 08850 4 BIA 156 39.00
2201 0220204REM 9 10 11 14 12 19 19 18 14 11 7 9 02202 4 REM 153 38.25
9467 0946804PRA 10 7 4 10 15 16 24 17 14 14 10 10 09468 4 PRA 151 37.75
6865 0686604REM 5 8 9 13 13 18 19 17 14 14 9 8 06866 4 REM 147 36.75

 

Zadanie 5.2

Dla każdej dzielnicy podaj całkowite roczne zużycie wody przez jej wszystkich mieszkańców.
Rozwiązanie

Dzięki pracy wykonanej przy organizacji danych w zadaniu 5.1, zadanie 5.2 będzie banalnie proste. Będzie polegać jedynie na sumie, pogrupowanychdanych po kolumnie 'dzielnica’

data_5_2 = data.groupby(['dzielnica']).sum()
data_5_2['roczne_zuzycie']

Której wynikiem jest wyświetlenie wartości rocznego zużycia dla każdej z dzielnic

dzielnica
BEM    54080
BIA    61614
BIE    56368
MOK    55889
OCH    59273
PRA    57241
REM    58971
SRO    58124
TAR    60234
URU    59597
URY    50116
WAW    57674
WES    60372
WIL    55476
WLO    66372
WOL    60523
ZOL    62312
Name: roczne_zuzycie, dtype: int64

Zadanie 5.3

Dla każdej dzielnicy oblicz zużycie wody w każdym miesiącu łącznie przez wszystkich
mieszkańców tej dzielnicy. Podaj maksymalne miesięczne zużycie wody w każdej z dzielnic.
Rozwiązanie

W kolejnym zadaniu również skorzystamy z sumy i grupowania na kolumnie 'dzielnica’, a dodatkowo wyciągniemy wartość maksymalną dla każdej kolumny z miesiącem i dodamy nową kolumnę w której przechowamy największą wartość która jest odpowiedzią.

data_5_3 = data.groupby(['dzielnica']).sum()
data_5_3['max_zuzycie'] = data_5_3[['I','II','III','IV','V','VI','VII','VIII','IX','X','XI','XII']].max(axis=1)
data_5_3['max_zuzycie']

Ostatecznie rozwiązaniem są wartości w kolumnie 'max_zuzycie’ dla każdej z dzielnicy

dzielnica
BEM  8108
BIA  9274
BIE  8475
MOK  8452
OCH  8861
PRA  8575
REM  8873
SRO  8776
TAR  9120
URU  8960
URY  7519
WAW  8699
WES  9050
WIL  8284
WLO  9966
WOL  9117
ZOL  9417
Name: max_zuzycie, dtype: int64

Zadanie 5.4

Dział inwestycji analizuje konieczność modernizacji sieci wodociągowej na podstawie danych
za rok 2019. Jako podstawę obliczeń bierze sumaryczne zużycie wody w każdym z 12
miesięcy. Inżynierowie założyli, że sumaryczne miesięczne zużycie wody będzie rosło o 1%
rok do roku każdego miesiąca ( w m3 z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej ).
Przykład:
jeśli w styczniu 2019 roku sumaryczne zużycie wody w mieście wyniosło 53 545 m3, to
w styczniu 2020 przewidywane zużycie wyniesie 54 081 m3.
Uwaga: dla danych z zadania przewidywane zużycie wody w maju 2025 roku wyniesie
90 898 m3.


Obecnie maksymalny miesięczny przepływ (wydajność sieci) wynosi 160 000 m3. Podaj rok
i miesiąc, w którym pierwszy raz zabraknie wody w mieście ( przewidywane zużycie będzie
większe niż maksymalny przepływ sieci ).
Sporządź zestawienie obrazujące przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych miesięcy
od stycznia 2020 roku do grudnia 2030 roku.
Narysuj wykres liniowy obrazujący przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych
miesięcy w 2030 roku.
Rozwiązanie

W tym zadaniu będziemy jedynie potrzebować sumy dla każdego miesiąca, aby otrzymać wartości dla roku 2019 jako wejście do naszej analizy. Zrobimy to sumując całą Tabele data, po czym usuniemy wszystkie nie interesujące nasz kolumny ( wszystkie oprócz miesięcy). Na końcu dodamy pomocniczą kolumnę z rokiem.

data_5_4 = data.sum()
data_5_4 = data_5_4.to_frame().transpose().drop(['KodKlienta','numer_klienta','ilosc_osob','dzielnica','roczne_zuzycie','srednie_na_osobe'],axis=1)
data_5_4['rok'] = 2019
data_5_4

Wynikiem będzie tabela z jednym wierszem od którego rozpoczniemy liczenie.

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
0 53545 53274 53195 85745 85627 117552 149526 117497 85623 85530 53516 53606 2019

Zbudujemy pętlę, która dla każdego kolejnego roku od 2019 do 2030 przemnoży wartość z poprzedniego roku każdego miesiąca o 1.01 co da nam wartość powiększoną o 1% w roku kolejnym. Dzięki czemu otrzymamy tabelę z wieloma danymi, możemy w niej poszukać pierwszej wartości większej od 160000 natomiast łatwiej będzie nam ją po filtrować. Widzimy, że największe zużycie wody występuję w miesiącu 'VII’ stąd  wiemy, że w tym miesiącu limit zostanie przekroczony jako pierwszy.

rok = 2019
for item in range(1,12):
data_5_4.loc[item] = data_5_4.iloc[item-1]*1.01
data_5_4['rok'].loc[item]=int(rok+item)

data_5_4.where(data_5_4['VII']>160000)

  I II III IV V VI VII           rok
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN           NaN
7 57407.487429 57116.938748 57032.240055 91930.245766 91803.733795 126031.654911 160312.110659           2026.0
8 57981.562303 57688.108136 57602.562456 92849.548224 92721.771133 127291.97146 161915.231766           2027.0
9 58561.377926 58264.989217 58178.58808 93778.043706 93648.988844 128564.891175 163534.384083           2028.0
10 59146.991705 58847.639109 58760.373961 94715.824143 94585.478733 129850.540086 165169.727924           2029.0
11 59738.461622 59436.1155 59347.977701 95662.982385 95531.33352 131149.045487 166821.425203           2030.0

 

W tabeli widzimy, że pierwszy rok w którym wystąpiło przekroczenie to rok 2026 a miesiąc to oczywiście 'VII’ lipiec.

Kolejnym podpunktem jest narysowanie wykresu dla roku 2030, zrobimy to filtrując naszą tabele po kolumnie 'rok’, odwrócimy nasze dane tak, aby na osi X mieć miesiące(transpose()) i skorzystamy z funkcji plot, aby narysować nasz wykres wraz z opisami.

data_wykres = data_5_4[data_5_4.rok==2030.0]
data_wykres = data_wykres.transpose().drop(['rok'])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.title('przewidywane zuycie rok 2030')
plt.xlabel('miesiac')
plt.ylabel('zuzycie wody w m3')
plt.grid(True)
plt.plot(data_wykres)

Zadanie 5.5

Wodociągi miejskie zaplanowały inwestycję, która począwszy od 2021 roku corocznie
w styczniu pozwoli na zwiększanie maksymalnego przepływu o 1000 m3.
Podaj rok i miesiąc, kiedy pierwszy raz zabraknie wody w mieście po uwzględnieniu tej
inwestycji.
Rozwiązanie

W tym zadaniu musimy rozwinąć naszą pętle z zadania 5.4, dodając zwiększanie się limitu oraz rozszerzając zakres lat do analizy. Wiemy, już że pierwszym miesiącem przekraczającym limit będzie miesiąc 'VII’ stąd możemy dodać prosty warunek, który zatrzyma nam dodawanie kolejnych wierszy ze zwiększającym się zużyciem kiedy zostanie on przekroczony.

rok = 2019
limit = 160000
for item in range(1,22):
  if item > 1 :
    limit +=1000
  data_5_5.loc[item] = data_5_5.iloc[item-1]*1.01
  data_5_5['rok'].loc[item]=int(rok+item)
  if data_5_5['VII'].loc[item] > limit:
    print (data_5_5.loc[item])
    break
print(limit)

W wyniku otrzymamy informację, że pierwszym rokiem po inwestycji będzie rok 2035, a przekroczy on limit 175000 m3.

Podsumowanie

Wyniki każdego z zadań na maturze należy podać w postaci pliku wynik5.txt który ostatecznie powinien wyglądać tak, dodatkowo należy dodać obrazek z wykresem do zadania 5.4:

1
tabela z zadania 5.1

2
tabela z zadania 5.2

3
tabela z zadania 5.3

4
lipiec 2026

5
lipiec 2035

Facebook Comments