Kolejną krytyczną do opanowania koncepcją, w języku Python, są pętle. A dokładnie 'for’ oraz 'while’ Ale bez obaw. Przy odrobinie ćwiczeń, są łatwe do opanowania. Poniżej, nauczymy się wykorzystywać je w praktyce. Zaczynajmy!

Powiedzmy, że chcemy wypisać liczby od 1 do 10. Możemy to zrobić oczywiście tak:

print(’1′)

print(’2′)

print(’10’)

Możliwe do zrobienia? Możliwe. Ale jest to klasyczny przykład, gdzie do tego celu powinniśmy użyć pętli.

Pętla for

Zaczniemy od o wiele popularniejszej pętli for, a pętle while zostawimy sobie na później. Zanim wytłumaczymy w szczegółach jej działanie, zobaczmy ją w akcji:

Co się wydarzyło? Pętla for, tak samo jak znane nam już wyrażenie warunkowe if, jest poleceniem dla Python, że występujący po niej kod, powinien być traktowany w szczególny sposób.

Po instrukcji if, Python wie, że ma sprawdzić warunek i jeżeli jest spełniony, wykonać akcję.

Po instrukcji for, Python wie, że ma wykonać następujący po niej kod, wielokrotnie.

 1. Za każdym powtórzeniem, zmienna 'i’, będzie zawierać inną liczbę. Zmienna 'i’, oczywiście może się nazywać inaczej.
 2. Wartości jakie będzie przyjmować zmienna 'i’, będą w zakresie określonym przez funkcję range. Od 1 do 11.
 3. Funkcja 'print’, odwołuje się do zmiennej i, po czym wyświetla jej zawartość

Funkcja range, jest czymś co często występuje w pętli for, ale nie jest ona jedyna. Za chwilę zobaczymy inne przykłady.

Pętla for, 'bierze’ po kolei elementy naszej listy, po czym przekazuje je do zmiennej i.

Podobnie ma to miejsce w przypadku zmiennej tekstowej. Zmienna ttt, zawiera po kolei, wszystkie litery słowa 'Analityk’

Pętla while

While to kolejne polecenie, które jest informacją dla języka Python, że powinien powtarzać następujący po nim kod. Za pomocą tej pętli, można osiągnąć podobne efekty jak za pomocą pętli for, i często stosowane są zamiennie. Spójrzmy na przykład:

Tak długo jak warunek po instrukcji while, jest spełniony, Python powtarza dany kod. W tym przypadku samodzielnie zwiększamy zmienną krok oraz ją wypisujemy.

W praktyce, pętli while stosuje się bardzo często, aby tworzyć pętle nieskończone, czyli takie które wykonują się ciągle. Zobaczmy:

Po instrukcji while, następuje warunek, który zawsze jest prawdziwy, w związku z czym, pętla powtarza się nieustannie. W ten sposób, można, przykładowo, w kodzie pętli sprawdzać różnego rodzaju sytuacje, które jak się spełnią, to dopiero taką pętle przerwać. Jak na przykład:

 • czekać na zdarzenia użytkownika
 • sprawdzać czy pojawił się jakiś plik
 • sprawdzać czy pjawiły się jakieś dane
 • i wiele innych

a następnie z takiej pętli, możemy 'wyjść’ za pomocą polecenia 'break’. Spójrzmy na przykład:

break

Polecenie 'break’, jest informację dla języka Python, aby natychmiast przerwać wykonywanie pętli. Może być stosowane w pętli while – tak jak powyżej, ale również w pętli for.

Możemy przykładowo, wykorzystać to do przetwarzania listy w pętli for, po czym wyjść z niej, gdy zostanie znaleziona konkretna wartość. Spójrzmy:

Podsumowując. Pętle są jedną z najczęściej stosowanych aspektów programowania. Możemy przeglądać tekst, listy czy też inne zbiory danych.

W następnej lekcji, omówimy funkcje, będące kolejną kluczową, dla nas, rzeczą oraz doskonałym uzupełnieniem do pętli, pozwalającym nam pisać bardziej wyrafinowane programy. Zanim jednak to zrobimy, zapraszamy do rozwiązania ćwiczeń poniżej.

Ćwiczenia pętli for oraz while w Python.

 

 

Nic tak nie pomoże nam utrwalić naszej wiedzy jak praktyczne ćwiczenia z zakresu stosowania pętli. Poniżej umieściliśmy kilka prostych zadań, które zachęcamy do samodzielnego wykonania. Dodatkowo, na stronach analityka, można znaleźć bardziej rozbudowane wyzwania.

ćwiczenie 1: Wypisać liczby parzyste od 0 do 10

# przykład rozwiązania zadania

for i in range (1,11):
  if i % 2 == 0:
    print(i)

ćwiczenie 2: Wypisać co trzecią liczbę z zakresu 1 do 100

# przykład rozwiązania zadania

for i in range (1,100,3):
  print(i)

Funkcja range, przyjmuje trzeci parametr, który mówi o tym, co ile liczb pętla ma 'skakać’. Bez podania trzeciego parametru, funkcja skacze domyślenie o 1.

ćwiczenie 3: Znajdź najmniejszą liczbę na liście

# przykład rozwiązania zadania

lista = [1,3,7,11,2,-6,0]

# zmienna przechowująca najmniejsza wartość
# na początku przypisujemy wartość None, aby w pętli for
# wiedzieć że jest to pierwsza interakcja
# później zmienna, zaczyna zawierać liczby z listy

najmniejsza = None

for i in lista:
  
  # przy każdej iteracji, sprawdzamy czy zmienna i 
  # jest mniejsza przechowywane przez nas zmienna
  # Jeżeli tak, to ją zapisujemy
  
  if najmniejsza == None or najmniejsza > i: 
    najmniejsza = i
    
print ("najmniejsza liczba to:", najmniejsza)

ćwiczenie 4: Przechodząc po kolei od 0 do 10, wypisać sumę danej liczby oraz liczby poprzedniej.

# definiujemy zmienną, która przechowuje poprzednią wartość
poprzednia = 0

# uruchamiamy pętle, przechodzącą od 0 do 10
for i in range(0,11):
  
  # wypisujemy sumę obecnej liczby, przechowywanej w zmiennej i
  # oraz liczby poprzedniej
  print ( i + poprzednia )
  
  # zapisujemy obecną zmienną i do zmiennej poprzednia
  # zanim pętla sie powtórzy, a i przyjmie nową wartość
  poprzednia = i
https://www.youtube.com/watch?v=6oKlt_bSSUM

Kurs Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. Instalacja Python 3
 3. Hello World
 4. Polecane edytory tekstu
 5. Jupyter Notebook
 6. Typy danych i zmienne
 7. Operacje na zmiennych
 8. Wyrażenia warunkowe
 9. Pętle for oraz while <– obecna lekcja
 10. Funkcje
 11. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments